Artikel 1 Definities
1.1 Onder Petite Blossom wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar, met KVK-nummer 50433768

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.petiteblossom.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.petiteblossom.nl
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Petite Blossom behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Petite Blossom komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Petite Blossom gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 Petite Blossom acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Artikel 5 Aanbod
5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Petite Blossom met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Petite Blossom garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Petite Blossom controleert alle producten uitvoerig voordat zij verzonden worden. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de informatie op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met info@petiteblossom.nl Indien de klacht gegrond is zal Petite Blossom passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.


Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Petite Blossom vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Petite Blossom behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de locatie van de ontvanger, de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Verzendkosten staan direct in de winkelwagen berekend.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Vooraf overmaken.

Artikel 7 Verzendkosten
7.1 De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Daarnaast ligt het er ook aan naar welk land het verstuurd gaat worden. Petite Blossom verzendt aangetekend wereldwijd.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering
8.1 Petite Blossom levert in heel Nederland en de rest van de wereld en maakt daarbij gebruik van de diensten van Postnl of DHL.
8.2 De producten zijn in het algemeen op voorraad en kunnen direct geleverd worden. De levering van de producten wordt direct in gang gezet nadat Petite Blossom de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van feestdagen. Binnen Nederland levert Petite Blossom de bestelde producten in principe binnen 2-7 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Petite Blossom. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Petite Bossom zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour
10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Petite Blossom. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Petite Blossom, dient het artikel binnen 4 werkdagen retour te zijn bij Petite Blossom in geheel dezelfde staat als dat de klant het product gekregen heeft. Dat wil zeggen met alle labeltjes en kaartjes er aan op precies dezelfde plek. Zonder deze kaartjes wordt er niet retour genomen. Verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Petite Blossom teruggestort op de door de klant opgegeven rekening.
10.3 Petite Blossom behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 Schadevergoeding
11.1 Petite Blossom kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.
11.2 Petite Blossom stelt zich niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is tijdens transport door derden of klant. Schade die veroorzaakt is tijdens gebruik door de klant komt volledig op rekening van de klant. Petite Blossom kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen.

 

Shopping cart

No items in shopping cart.
© 2015 - 2023 Petite Blossom | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore